Hizmetler

Eşya Hukuku

Eşya hukukuyla ilgili davalar, eşya konumunda olan taşınır ve taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıklarda başvurulan dava çeşitlerindendir. Eşya hukuku medeni hukukun, kişilerin eşya (mallar) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır.Eşya hukukunun konusunu ‘ayni haklar’, ‘zilyetlik’ ve ‘tapu sicili’ kurumları teşkil etmektedir. Mal sahibinin eşya üzerindeki hakkının korunması amaçlanan eşya hukuku davaları, taşınmaz ve taşınır malları malik sıfatını elinde bulunduran, kimseler tarafından zilyedi elinde bulunduran şahıslara karşı açılabileceği gibi olağanüstü durumlarda eşyanın zilyet sahibi kimseler tarafından maliklere karşı da açılabilmektedir.

Eşya hukuku, çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.Eşya hukuku alanına giren hukuk davaları şunlardır;

Taşınmazlarla ilgili tapu iptal ve tescil davaları,

Müdahalenin meni ve ecri misil davaları,

Geçit hakkı davaları,

Taşınmazın haksız işgali davaları,

Kira tespiti ve kiracı tahliye davaları,

Ortaklığın giderilmesi davaları,

İpotek tesisi,

Rehin hakkı davaları,

Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları,

Zarar tespit davaları başta olmak üzere eşya ile ilgili tespit davaları,

İzaleyi şuyu davaları,

Kamulaştırma davaları

#Etiket : Adana Eşya Hukuku Avukatı, Taşınmaz Eşya Avukatı